Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Środki publiczne – czym są i na czym polegają?

19 lipca 2022 środki publiczne

Środki publiczne są to środki pochodzące z budżetu państwa, dochodów publicznych, jednostek samorządowych i źródeł zagranicznych. Finanse publiczne posiadają wiele funkcji, które mają na celu poprawę efektywności gospodarczej kraju czy osiąganie stabilności gospodarczej.

Skąd biorą się środki publiczne?

Istnieje co najmniej kilka dróg, z których finanse te są pozyskiwane. Każdy kraj posiada procesy gromadzenia i podziału środków publicznych.

Gromadzić je można za pomocą:

 • danin publicznych,
 • majątku publicznego,
 • przychodów zwrotnych,
 • z otrzymanych kredytów i pożyczek,
 • emisji papierów wartościowych,
 • jeśli kraj należy do Unii Europejskiej – środki publiczne mogą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej
 • niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • innych źródeł zagranicznych, 
 • prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 • spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
 • innych operacji finansowych.

Funkcje finansów publicznych

Środki publiczne posiadają wiele funkcji i nie są gromadzone bezcelowo. Mają one za zadanie chronić państwo i umacniać jego pozycję gospodarczą.

Wymieniamy funkcje takie jak:

 • alokacyjna – państwo decyduje się na zagospodarowanie zasobów w gospodarce w celu osiągnięcia efektywności gospodarowania. Polega to na alokacji części zasobów pomiędzy zadaniami publicznymi i społecznymi. Dotyczy to w szczególności finansowania dóbr publicznych takich jak bezpieczeństwo publiczne, obrona narodowa oraz dóbr istotnych społecznie na przykład oświata, ochrona zdrowia,
 • redystrybucyjna – państwo zarządza podziałem dochodu lub dóbr wyprodukowanych przez całe społeczeństwo między jego członków w celu osiągania sprawiedliwości społecznej. Zabiegi te to na przykład wyższe podatki dla grup bogatszych, wspieranie grup biedniejszych poprzez wspieranie wybranych grup społecznych, czy osób z regionów mniej rozwiniętych,
 • stabilizacyjna – funkcja ta polega na łagodzeniu negatywnych skutków zmian koniunktury gospodarczej oraz zmniejszaniu wahań koniunkturalnych za pomocą narzędzi polityki fiskalnej.

Na co w Polsce przeznacza się środki publiczne?

Miejsca, w których gospodarowane są pieniądze publiczne to:

 • organy władzy publicznej – organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
 • uczelnie publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,jednostki budżetowe,
 • samorządowe zakłady budżetowe,
 • agencje wykonawcze,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • państwowe fundusze celowe,
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe,
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone lub powstałe na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

UFIRMY

Znaczenie mentorów w karierze zawodowej

Redakcja slaskiesprawdzasie.pl

"SlaskieSprawdzasie" to zaufana redakcja internetowa, która skupia się na różnorodnych aspektach życia, w tym pracy, domu, biznesu, zdrowia i finansów, z naciskiem na region Śląska. Ich działalność obejmuje dostarczanie czytelnikom praktycznych porad, informacji związanych z prowadzeniem biznesu, zarządzaniem domowym, opieką zdrowotną oraz zarządzaniem finansami. Zespół redakcyjny "SlaskieSprawdzasie" składa się z doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać czytelników w podejmowaniu świadomych decyzji i osiąganiu sukcesów we wszystkich aspektach życia. Ich celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i praktycznych wskazówek, które pomogą mieszkańcom Śląska w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz osiąganiu równowagi i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

dla początkujących
jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą
dochód pasywny pomysły

Jesteś zainteresowany reklamą?